کد TZR100
پارچه:نخی
قیمت:۲۰۰۰۰
سایز:فری ۵۶/۴۸
رنگبندی :متنوع
فروش سری۶و ۱۲ تایی
تولید :ایران
سفارشات در واتساپ و سروش
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۲۱۵۵۹۵۱۴۶

کد TZR101
پارچه:نخی
قیمت:۹۵۰۰
سایز:فری ۴۲/۳۶
رنگبندی :متنوع
فروش سری۶و ۱۲ تایی
تولید :ایران
سفارشات در واتساپ و سروش
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۲۱۵۵۹۵۱۴۶۴

کد TZR102
پارچه:نخی
قیمت:۲۰۰۰۰
سایز: فری۵۶تا۴۸
رنگبندی :متنوع
فروش سری۱۲و ۶ تایی
تولید :ایران
سفارشات در واتساپ و سروش
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۲۱۵۵۹۵۱۴۶۴

 کد TZR103
پارچه:نخی
قیمت:۲۰۰۰۰
سایز: فری۵۶تا۴۸
رنگبندی :متنوع
فروش سری۱۲و ۶ تایی
تولید :ایران
سفارشات در واتساپ و سروش
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۲۱۵۵۹۵۱۴۶۴

کد  TZR104
پارچه:نخی
قیمت:۲۲۰۰۰
سایز: قواره دار۵۶تا۴۸
رنگبندی :متنوع
فروش سری۱۲و ۶ تایی
تولید :ایران
سفارشات در واتساپ و سروش
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۲۱۵۵۹۵۱۴۶۴

کد TZR105
پارچه:نخی
قیمت:۱۴۵۰۰
سایز: فری ۳۶تا۴۲
رنگبندی :متنوع
فروش سری۱۲و ۶ تایی
تولید :ایران
سفارشات در واتساپ و سروش
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۲۱۵۵۹۵۱۴۶۴

کد TZR106
پارچه:نخی
قیمت:۱۴۵۰۰
سایز: فری ۳۶تا۴۲
رنگبندی :متنوع
فروش سری۱۲و ۶ تایی
تولید :ایران
سفارشات در واتساپ و سروش
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۲۱۵۵۹۵۱۴۶۴

کد TZR107
پارچه:نخی
قیمت:۲۲۰۰۰
سایز: فری ۴۸تا۴۲
رنگبندی :متنوع
فروش سری۱۲و ۶ تایی
تولید :ایران
سفارشات در واتساپ و سروش
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۲۱۵۵۹۵۱۴۶۴

کد TZR108
پارچه:نخی
قیمت:۸۸۰۰
سایز: فری ۳۶تا۴۲
رنگبندی :متنوع
فروش سری۱۲و ۶ تایی
تولید :ایران
سفارشات در واتساپ و سروش
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۲۱۵۵۹۵۱۴۶۴

کد TZR109
پارچه:نخی
قیمت:۸۸۰۰
سایز: فری ۳۶تا۴۲
رنگبندی :متنوع
فروش سری۱۲و ۶ تایی
تولید :ایران
سفارشات در واتساپ و سروش
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۲۱۵۵۹۵۱۴۶۴

کد TZR110
پارچه :نخی
قیمت:۱۵۵۰۰
سایز:فری۳۸/۴۲
رنگبندی :متنوع
فروش سری۱۲تایی
تولید :ایران
سفارشات در واتساپ و سروش
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۲۱۵۵۹۵۱۴۶۴

کدTZR111
پارچه : تور گیپور
قیمت:۱۲۰۰۰
سایز:فری۴۴/۳۸
رنگبندی :تک رنگ
فروش سری۶تایی
تولید :ایران
سفارشات در واتساپ و سروش
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۲۱۵۵۹۵۱۴۶۴

کد TZR112
پارچه :نخی
قیمت:۱۷۵۰۰
سایز:قواره دار۴۶/۵۲
رنگبندی :متنوع
فروش سری۱۲تایی
تولید :ایران
سفارشات در واتساپ و سروش
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۲۱۵۵۹۵۱۴۶۴

کدTZR113
پارچه :فکورا و لمه
قیمت:۲۶۰۰۰
سایز:قواره دار۴۸/۵۴
رنگبندی :متنوع
فروش سری۱۲تایی
تولید :ایران
سفارشات در واتساپ و سروش
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۲۱۵۵۹۵۱۴۶۴

کد TZR114
پارچه :فکورا
قیمت:۱۹۵۰۰
سایز:قواره دار۴۴/۵۰
رنگبندی :متنوع
فروش سری۱۲تایی
تولید :ایران
سفارشات در واتساپ و سروش
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۲۱۵۵۹۵۱۴۶۴

کد TZR115
پارچه :ویسکوز و گیپور
قیمت:۱۴۸۰۰
سایز:فری۳۸/۴۲
رنگبندی :متنوع
فروش سری۸تایی
تولید :ایران
سفارشات در واتساپ و سروش
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۲۱۵۵۹۵۱۴۶۴

به اشتراک بگذارید :