تلفن های سفارش با واتساپ و پیام رسانها

۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹ 

مانتو نخی سایز بزرگ کد #kz1397

دارای سه رنگ مطابق عکس چهار سایز(۵۸-۶۰-۶۲-۶۴) قد ۱۰۵ سانتیمتر

قیمت عمده هر عدد: ۳۶۰۰۰تومان

تولید چین با کیفیت جنس عالی

 

مانتو نخی سایز بزرگ کد #kz1398

دارای سه رنگ مطابق عکس چهار سایز(۵۸-۶۰-۶۲-۶۴) قد ۱۰۵ سانتیمتر

قیمت عمده هر عدد: ۳۶۰۰۰تومان

تولید چین با کیفیت جنس عالی

 

مانتو نخی سایز بزرگ کد #kz1399

دارای سه رنگ مطابق عکس چهار سایز(۵۸-۶۰-۶۲-۶۴) قد ۱۰۵ سانتیمتر

قیمت عمده هر عدد: ۳۶۰۰۰تومان

تولید چین با کیفیت جنس عالی

تلفن های سفارش با واتساپ و پیام رسانها

۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹ 

 

مانتو نخی سایز بزرگ کد #kz1400

دارای سه رنگ مطابق عکس چهار سایز(۵۸-۶۰-۶۲-۶۴) قد ۱۰۵ سانتیمتر

قیمت عمده هر عدد: ۳۶۰۰۰تومان

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو نخی سایز بزرگ کد #kz1401

دارای سه رنگ مطابق عکس چهار سایز(۵۸-۶۰-۶۲-۶۴) قد ۱۰۵ سانتیمتر

قیمت عمده هر عدد: ۳۶۰۰۰تومان

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو نخی سایز بزرگ کد #kz1402

دارای سه رنگ مطابق عکس چهار سایز(۵۸-۶۰-۶۲-۶۴) قد ۱۰۵ سانتیمتر

قیمت عمده هر عدد: ۳۶۰۰۰تومان

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو نخی سایز بزرگ کد #kz1403

دارای سه رنگ مطابق عکس چهار سایز(۵۸-۶۰-۶۲-۶۴) قد ۱۰۵ سانتیمتر

قیمت عمده هر عدد: ۳۶۰۰۰تومان

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو نخی سایز بزرگ کد #kz1404

دارای سه رنگ مطابق عکس چهار سایز(۵۸-۶۰-۶۲-۶۴) قد ۱۰۵ سانتیمتر

قیمت عمده هر عدد: ۳۶۰۰۰تومان

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو نخی سایز بزرگ کد #kz1405

دارای سه رنگ مطابق عکس چهار سایز(۵۸-۶۰-۶۲-۶۴) قد ۱۰۵ سانتیمتر

قیمت عمده هر عدد: ۳۶۰۰۰تومان

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو نخی سایز بزرگ کد #kz1406

دارای سه رنگ مطابق عکس چهار سایز(۵۸-۶۰-۶۲-۶۴) قد ۱۰۵ سانتیمتر

قیمت عمده هر عدد: ۳۶۰۰۰تومان

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو نخی سایز بزرگ کد #kz1407

دارای سه رنگ مطابق عکس چهار سایز(۵۸-۶۰-۶۲-۶۴) قد ۱۰۵ سانتیمتر

قیمت عمده هر عدد: ۳۶۰۰۰تومان

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو نخی سایز بزرگ کد #kz1408

دارای سه رنگ مطابق عکس چهار سایز(۵۸-۶۰-۶۲-۶۴) قد ۱۰۵ سانتیمتر

قیمت عمده هر عدد: ۳۶۰۰۰تومان

تولید چین با کیفیت جنس عالی

 

مانتو نخی سایز بزرگ کد #kz1409

دارای سه رنگ مطابق عکس چهار سایز(۵۸-۶۰-۶۲-۶۴) قد ۱۰۵ سانتیمتر

قیمت عمده هر عدد: ۳۶۰۰۰تومان

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو نخی سایز بزرگ کد #kz1410

دارای سه رنگ مطابق عکس چهار سایز(۵۸-۶۰-۶۲-۶۴) قد ۱۰۵ سانتیمتر

قیمت عمده هر عدد: ۳۶۰۰۰تومان

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو نخی سایز بزرگ کد #kz1411

دارای سه رنگ مطابق عکس چهار سایز(۵۸-۶۰-۶۲-۶۴) قد ۱۰۵ سانتیمتر

قیمت عمده هر عدد: ۳۶۰۰۰تومان

تولید چین با کیفیت جنس عالی

 

مانتو نخی سایز بزرگ کد #kz1412

دارای سه رنگ مطابق عکس چهار سایز(۵۸-۶۰-۶۲-۶۴) قد ۱۰۵ سانتیمتر

قیمت عمده هر عدد: ۳۶۰۰۰تومان

تولید چین با کیفیت جنس عالی

 

مانتو نخی سایز بزرگ کد #kz1413

دارای سه رنگ مطابق عکس چهار سایز(۵۸-۶۰-۶۲-۶۴) قد ۱۰۵ سانتیمتر

قیمت عمده هر عدد: ۳۶۰۰۰تومان

تولید چین با کیفیت جنس عالی

شومیز نخی سایز بزرگ کد #kz1414

دارای سه رنگ مطابق عکس چهار سایز(۵۲-۵۴-۵۶-۵۸)

قیمت عمده هر عدد: ۳۲۵۰۰تومان

تولید چین با کیفیت جنس عالی

شومیز نخی سایز بزرگ کد #kz1415

دارای سه رنگ مطابق عکس چهار سایز(۵۲-۵۴-۵۶-۵۸)

قیمت عمده هر عدد: ۳۲۵۰۰تومان

تولید چین با کیفیت جنس عالی

شومیز نخی سایز بزرگ کد #kz1416

دارای سه رنگ مطابق عکس چهار سایز(۵۲-۵۴-۵۶-۵۸)

قیمت عمده هر عدد: ۳۲۵۰۰تومان

تولید چین با کیفیت جنس عالی

شومیز نخی سایز بزرگ کد #kz1417

دارای سه رنگ مطابق عکس چهار سایز(۵۲-۵۴-۵۶-۵۸)

قیمت عمده هر عدد: ۳۲۵۰۰تومان

تولید چین با کیفیت جنس عالی

شومیز نخی سایز بزرگ کد #kz1418

دارای سه رنگ مطابق عکس چهار سایز(۵۲-۵۴-۵۶-۵۸)

قیمت عمده هر عدد: ۳۲۵۰۰تومان

تولید چین با کیفیت جنس عالی

شومیز نخی سایز بزرگ کد #kz1419

دارای سه رنگ مطابق عکس چهار سایز(۵۲-۵۴-۵۶-۵۸)

قیمت عمده هر عدد: ۳۲۵۰۰تومان

تولید چین با کیفیت جنس عالی

شومیز نخی سایز بزرگ کد #kz1420

دارای سه رنگ مطابق عکس چهار سایز(۵۲-۵۴-۵۶-۵۸)

قیمت عمده هر عدد: ۳۲۵۰۰تومان

تولید چین با کیفیت جنس عالی

شومیز نخی سایز بزرگ کد #kz1421

دارای سه رنگ مطابق عکس چهار سایز(۵۲-۵۴-۵۶-۵۸)

قیمت عمده هر عدد: ۳۲۵۰۰تومان

تولید چین با کیفیت جنس عالی

شومیز نخی سایز بزرگ کد #kz1422

دارای سه رنگ مطابق عکس چهار سایز(۵۲-۵۴-۵۶-۵۸)

قیمت عمده هر عدد: ۳۲۵۰۰تومان

تولید چین با کیفیت جنس عالی

 

شومیز نخی سایز بزرگ کد #kz1423

دارای سه رنگ مطابق عکس چهار سایز(۵۲-۵۴-۵۶-۵۸)

قیمت عمده هر عدد: ۳۲۵۰۰تومان

تولید چین با کیفیت جنس عالی

شومیز نخی سایز بزرگ کد #kz1424

دارای سه رنگ مطابق عکس چهار سایز(۵۲-۵۴-۵۶-۵۸)

قیمت عمده هر عدد: ۳۲۵۰۰تومان

تولید چین با کیفیت جنس عالی

شومیز نخی سایز بزرگ کد #kz1425

دارای سه رنگ مطابق عکس چهار سایز(۵۲-۵۴-۵۶-۵۸)

قیمت عمده هر عدد: ۳۲۵۰۰تومان

تولید چین با کیفیت جنس عالی

شومیز نخی سایز بزرگ کد #kz1426

دارای سه رنگ مطابق عکس چهار سایز(۵۲-۵۴-۵۶-۵۸)

قیمت عمده هر عدد: ۳۲۵۰۰تومان

تولید چین با کیفیت جنس عالی

شومیز نخی سایز بزرگ کد #kz1427

دارای سه رنگ مطابق عکس چهار سایز(۵۲-۵۴-۵۶-۵۸)

قیمت عمده هر عدد: ۳۲۵۰۰تومان

تولید چین با کیفیت جنس عالی

تلفن های سفارش با واتساپ و پیام رسانها

۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹

 

مانتو کرپ یقه گرد کد #kz1428

دارای چهار رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۴۲۵۰۰تومان

فروش سری ۸ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو کرپ یقه گرد کد #kz1429

دارای چهار رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۴۲۵۰۰تومان

فروش سری ۸ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو کرپ طرحدار کد #kz1430

دارای چهار رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۴۳۵۰۰تومان

فروش سری ۸ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو کرپ طرحدار کد #kz1431

دارای چهار رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۴۳۵۰۰تومان

فروش سری ۸ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو کرپ طرحدار کد #kz1432

دارای چهار رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۴۳۵۰۰تومان

فروش سری ۸ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

شومیز جدید مهره دوزی کرپ کد #kz1433

دارای شش رنگ و دو سایز

قیمت عمده هر عدد: ۳۳۵۰۰تومان

فروش سری ۶ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

شومیز جدید مهره دوزی کرپ کد #kz1434

دارای شش رنگ و دو سایز

قیمت عمده هر عدد: ۳۳۵۰۰تومان

فروش سری ۶ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

شومیز جدید مهره دوزی کرپ کد #kz1435

دارای شش رنگ و دو سایز

قیمت عمده هر عدد: ۳۳۵۰۰تومان

فروش سری ۶ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

شومیز جدید مهره دوزی کرپ کد #kz1436

دارای شش رنگ و دو سایز

قیمت عمده هر عدد: ۳۳۵۰۰تومان

فروش سری ۶ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

شومیز جدید مهره دوزی کرپ کد #kz1437

دارای شش رنگ و دو سایز

قیمت عمده هر عدد: ۳۳۵۰۰تومان

فروش سری ۶ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

آستین حلقه ای تابستانه کد #kz1438

دارای چهار رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۲۷۵۰۰تومان

فروش سری ۸ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

آستین حلقه ای تابستانه کد #kz1439

دارای چهار رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۲۷۵۰۰تومان

فروش سری ۸ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

آستین حلقه ای تابستانه کد #kz1440

دارای چهار رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۲۷۵۰۰تومان

فروش سری ۸ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

آستین حلقه ای تابستانه کد #kz1441

دارای چهار رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۲۷۵۰۰تومان

فروش سری ۸ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

آستین حلقه ای تابستانه کد #kz1442

دارای چهار رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۲۷۵۰۰تومان

فروش سری ۸ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

آستین حلقه ای تابستانه کد #kz1443

دارای چهار رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۲۷۵۰۰تومان

فروش سری ۸ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

بلوز حریر مجلسی کد #kz1445

دارای چهار رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۳۱۰۰۰تومان

فروش سری ۸ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

بلوز حریر مجلسی کد #kz1446

دارای چهار رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۳۱۰۰۰تومان

فروش سری ۸ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

بلوز حریر مجلسی کد #kz1447

دارای چهار رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۳۱۰۰۰تومان

فروش سری ۸ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

بلوز حریر مجلسی کد #kz1448

دارای چهار رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۳۱۰۰۰تومان

فروش سری ۸ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

بلوز حریر مجلسی کد #kz1449

دارای چهار رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۳۱۰۰۰تومان

فروش سری ۸ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

بلوز حریر مجلسی کد #kz1450

دارای چهار رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۳۱۰۰۰تومان

فروش سری ۸ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو کنف جدید کد #kz1451

دارای سه رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۳۸۰۰۰تومان

فروش سری ۶ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو کنف جدید کد #kz1452

دارای سه رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۳۹۰۰۰تومان

فروش سری ۶ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو کنف جدید کد #kz1453

دارای سه رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۳۹۰۰۰تومان

فروش سری ۶ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو کنف جدید کد #kz1454

دارای سه رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۳۹۰۰۰تومان

فروش سری ۶ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو کنف جدید کد #kz1455

دارای سه رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۳۹۰۰۰تومان

فروش سری ۶ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو کنف جدید کد #kz1456

دارای سه رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۳۹۰۰۰تومان

فروش سری ۶ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو تونیک کنف قواره دار کد #kz1457

دارای چهار رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۳۸۵۰۰تومان

فروش سری ۸ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو تونیک کنف قواره دار کد #kz1458

دارای چهار رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۳۸۵۰۰تومان

فروش سری ۸ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو کنف جدید کد #kz1459

دارای سه رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۳۳۵۰۰تومان

فروش سری ۸ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو نخ کنف جدید  کد #kz1460

دارای چهار رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۳۵۵۰۰تومان

فروش سری ۸ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو نخ کنف جدید  کد #kz1461

دارای چهار رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۳۵۵۰۰تومان

فروش سری ۸ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو نخ کنف جدید  کد #kz1462

دارای چهار رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۳۵۵۰۰تومان

فروش سری ۸ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو کرپ کش جدید  کد #kz1463

دارای چهار رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۳۵۰۰۰تومان

فروش سری ۸ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو کرپ کش جدید  کد #kz1464

دارای چهار رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۳۵۰۰۰تومان

فروش سری ۸ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو دوتکه کنف جدید  کد #kz1465

دارای سه رنگ و چهار سایز

قیمت عمده هر عدد: ۴۶۰۰۰تومان

فروش سری ۶ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو دوتکه کنف جدید  کد #kz1466

دارای سه رنگ و چهار سایز

قیمت عمده هر عدد: ۴۶۰۰۰تومان

فروش سری ۶ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو دوتکه کنف جدید  کد #kz1467

دارای سه رنگ و چهار سایز

قیمت عمده هر عدد: ۴۶۰۰۰تومان

فروش سری ۶ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو دوتکه کنف جدید  کد #kz1468

دارای سه رنگ و چهار سایز

قیمت عمده هر عدد: ۴۶۰۰۰تومان

فروش سری ۶ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو طرح دو تکه کنف  کد #kz1469

دارای سه رنگ و چهار سایز

قیمت عمده هر عدد: ۳۹۰۰۰تومان

فروش سری ۶ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو طرح دو تکه کنف  کد #kz1470

دارای سه رنگ و چهار سایز

قیمت عمده هر عدد: ۳۹۰۰۰تومان

فروش سری ۶ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو طرح دو تکه کنف  کد #kz1471

دارای سه رنگ و چهار سایز

قیمت عمده هر عدد: ۳۹۰۰۰تومان

فروش سری ۶ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو کنف کلوش جدید  کد #kz1472

دارای سه رنگ و چهار سایز

قیمت عمده هر عدد: ۴۳۰۰۰تومان

فروش سری ۶ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو کنف کلوش جدید  کد #kz1473

دارای سه رنگ و چهار سایز

قیمت عمده هر عدد: ۴۳۰۰۰تومان

فروش سری ۶ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو کنف کلوش جدید  کد #kz1474

دارای سه رنگ و چهار سایز

قیمت عمده هر عدد: ۴۳۰۰۰تومان

فروش سری ۶ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

مانتو نخ و کنف جدید  کد #kz1475

دارای سه رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۴۵۵۰۰تومان

فروش سری ۶ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی(آبرفت ندارد)

مانتو نخ و کنف جدید  کد #kz1476

دارای سه رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۴۵۵۰۰تومان

فروش سری ۶ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی(آبرفت ندارد)

مانتو نخ و کنف جدید  کد #kz1477

دارای سه رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۴۵۵۰۰تومان

فروش سری ۶ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی(آبرفت ندارد)

مانتو نخ و کنف جدید  کد #kz1478

دارای سه رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۴۵۵۰۰تومان

فروش سری ۶ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی(آبرفت ندارد)

مانتو نخ و کنف جدید  کد #kz1479

دارای سه رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۴۵۵۰۰تومان

فروش سری ۶ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی(آبرفت ندارد)

مانتو نخ و کنف جدید  کد #kz1480

دارای سه رنگ و سه سایز

قیمت عمده هر عدد: ۴۵۵۰۰تومان

فروش سری ۶ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی(آبرفت ندارد)

شومیز مهره دوزی کرپ جدید  کد #kz1481

دارای شش رنگ و دو سایز

قیمت عمده هر عدد: ۳۵۵۰۰تومان

فروش سری ۶ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

شومیز مهره دوزی کرپ جدید  کد #kz1482

دارای شش رنگ و دو سایز

قیمت عمده هر عدد: ۳۵۵۰۰تومان

فروش سری ۶ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

شومیز مهره دوزی کرپ جدید  کد #kz1483

دارای شش رنگ و دو سایز

قیمت عمده هر عدد: ۳۵۵۰۰تومان

فروش سری ۶ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

شومیز مهره دوزی کرپ جدید  کد #kz1484

دارای شش رنگ و دو سایز

قیمت عمده هر عدد: ۳۵۵۰۰تومان

فروش سری ۶ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

شومیز مهره دوزی کرپ جدید  کد #kz1485

دارای شش رنگ و دو سایز

قیمت عمده هر عدد: ۳۵۵۰۰تومان

فروش سری ۶ و ۱۲ تایی

تولید چین با کیفیت جنس عالی

تلفن های سفارش با واتساپ و پیام رسانها

۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹

 

 

به اشتراک بگذارید :