بعد از هماهنگی های لازم با فروشگاه  مبلغ را به شماره حسابهای پایین ارسال کنید

 

کلیه شماره ها به نام داراب قادری می باشد

شماره حساب بانک ملت  :  ۵۰۲۴۸۴۱۶۵۳

شماره کارت بانک ملت : ۶۱۰۴۳۳۷۹۵۱۷۲۵۹۲۶

شماره حساب بانک صادرات : ۰۲۰۰۱۳۳۳۱۰۰۰۵

شماره کارت بانک صادرات :۶۰۳۷۶۹۱۷۱۲۸۲۰۸۹۳

شماره حساب بانک تجارت : ۴۱۰۸۸۹۸۳۰۰

شماره کارت بانک تجارت : ۸۵۹۸۳۱۰۲۵۹۴۳۶۳۹

 

شماره حساب بانک ملی : ۰۳۴۵۹۱۰۳۰۰۰۰۴

شماره کارت بانک ملی: ۶۰۳۷۹۹۱۸۷۴۱۰۱۸۱۳

به اشتراک بگذارید :