روش خریداینترنتی و حضوری پخش پوشاک بچه گانه وزنانه خارجی جزیره(کدخدانت)

درابتداازحسن انتخاب شماازانتخاب کدخدانت برای خریدفروشگاه لباس تان تشکرمیکنیم.
دراین قسمت شماراباروش های خریدعمده لباس ازما که به دوصورت خریداینترنتی وحضوری انجام میشودآشنامیکنیم

در پایان شما می توانید سوالاتی که درمورد خرید اینرنتی عمده پوشاک بچه گانه و لباس زنانه از ما دارید را ارسال فرماییدجواب

سوال شمارا دررقسمت سوالات متداول سایت مطرح میکنیم ودراولین فرصت جواب میدهیم.

خریداینترنتی لباس بچهگانه و پوشاک زنانه از کدخدانت

 

خیلی ساده میتوانید محصولات مغازه های لباس فروشی تان را به صورت عمده از بزرگترین سایت پخش عمده لباس بچگانه وزنانه

به صورت یک خریداینترنتی امن انجام دهید.تنوع لباس های موجود درسایت پخش لباس کدخدانت خیلی بالاست پس شما سعی

کنیدازهمه صفحات محصولات سایت دیدن کنیدوبعدازمشاهده قیمتها به بازار کلی فروشان لباس شهرخودتان مراجعه کنیدوقیمتها

رابازار پخش مقایسه کنید.درصورتی که قیمتها در سایت منصفانه وبصرفه بودتصمیم خریدخودراباماقطعی کنیدپس دوباره به سایت

بازگردیدوبه صفحه محصولات سایت بروید. بعد از انتخاب  دسته محصول روی  ان محصول کلیک کنید تا همه محصولات مربوط به ان

درصفحه جدید بازشود توجه داشته باشید همه کالاها باقیمت و مشخصات میباشد پس باید روی ایکن هرمحصول کلیک کنیدتا به

صفحه اخر که همان صفحه مشخصات و قیمت لباس است برسید. الان در بالای صفحه روی سبدخرید  محصول و تعدادخریدشما

کلیک کنیدتاسمت راست سایت برای شما پیش فاکتور بازشود به همین شکل به تمام صفحه  محصولات مربوطه مراجعه کنیدوبر

روی سبدخریدبزنیدتاکالابه پیش فاکتورتان اضافه شود.حالاانتخاب شما تمام شده ونوبت تکمیل خریداست.روی تکمیل خریددرپایین

پیش فاکتورکلیک کنیدودرصفحه جدیدمشخصاتی که ازشماخواسته شده را پرکنید وروی ارسال سفارش کلیک کنید تافاکتورشما

برای ماارسال شود.مادراولین فرصت باشماتماس میگیریم برای ارسال باشما هماهنگی میکنیم.بیعانه ای که ازشمادریافت میشود

۲۵ درصدکل خریدشمامیباشدقبل ازارسال بیعانه دریافت میشود.لباس های ثبت شده درفاصله زمانی کمتراز۴روزبه مقصدمیرسد

لباس ها توسط پیک وباربری ارسال میشود.لباس هایی که باپیک ارسال میشود مشتری بعدازدریافت بایدهمه لباسهاراشمارش

کندوازپیک تحویل بگیردودرصورت کسری مبلغ هرعددکسری راازفاکتورکسرمیکندومابقی رانقدابه پیک پرداخت میکند.

دراین قسمت شمابانحوه ارسال های اینترنتی وهزینه هایی که درخریدهای کمتراز۲میلیون به لباس هااضافه میشودمیپردازیم

 

هزینه و روش های ارسال فروش اینترنتی عمده لباس کدخدانت

به اطلاع میرساند هزینه های لحاظ شده خاص فروش اینترنتی سایت کدخدانت است

در ضمن هزینه ها به شکلی تنظیم شده است که فروش وتجارت الکترونیک که هدف کدخدانت است دراولویت باشد.

هر مشتری اینترنتی جدیدتا دوبار ومشتریان قدیمی درصورتی که هرهفته خریداینترنتی عمده لباس داشته باشند

میتوانندازمزایای خرید انلاین واین هزینه ارسال استفاده نمایند.

هزینه ارسال خریدهای دو میلیون و بالای دومیلیون تومان رایگان میباشد

مشتریان شهرهای استان فارس وشیراز وبندرعباس برای دریافت قیمت باماتماس تلفنی داشته باشند.

هزینه ارسال خریدهای بین ۱۵۰۰۰۰۰تا۱۹۰۰۰۰۰ هرعدد لباس پانصد تومان

مثلا اگر خرید شما۵جین ۱۲ تایی وکلا۶۰ عدد باشد۳۰هزارتومان هزینه ارسال تعلق میگیرد

هزینه ارسال خریدهای بین۱۱۰۰۰۰۰تا۱۴۰۰۰۰۰هرعددلباس هزارتومان میباشد

خریدهای بین ۵۰۰۰۰۰تومان تا۱۰۰۰۰۰۰تومان هرعددلباس ۱۵۰۰ تومان

خریدهای بین ۳۰۰هزارتومان تا۶۰۰هزارتومان هرعددلباس ۲۵۰۰ تومان

خریدهای بین ۱۵۰هزارتومان تا۳۰۰ هزارتومان ۳۵۰۰تومان

مشتری درخریددوم اگرخریدی بالای۳میلیون تومان داشته باشدهزینه ارسال باراول تخفیف میگیرد

به بحث ارسال میرسیم درارسال برای شهرهایی که باپیک ارسال میشودبیعانه وشهرهایی که باباربری لباس ارسال

میشودبه دلیل این که باربری فقط وظیفه تحویل کالاراداردونه اینکه وظیفه دریافت مبلغ,قبل ازارسال مبلغ کامل دریافت

میشود.

شهرهای شیراز,تهران,مشهدمقدس,اصفهان خریدهای بالای پانصدهزارتومان باپیک ارسال میشودوفقط بیعانه دریافت

میگردد مبلغ بیعانه ۲۵ درصدکل خریدپوشاک است.

شهرهای اهواز,کرمان,یزد,زاهدان,قم,اراک,خریدهای بالای ۳میلیون تومان فقط باپیک ارسال میشود.وخریدهای کمتر

از ۲۵۰۰۰۰۰ تومان یاباباربری ارسال میشود یااگرمشتری درصورت این که بتوانددر شهرهای شیراز تهران یااصفهان

کالاراتحویل بگیردباپیک ارسال میشوددرغیراینصورت باباربری ارسال ومبلغ کامل دریافت میشود.

شهرهای تبریز,ارومیه,کرمانشاه,کردستان,شهرهای شمالی کشور,فقط باباربری ارسال میشودومبلغ کامل دریافت

میگرددولی درصورتی که مشتریان این شهرها بتواننددرتهران,اصفهان یاشیراز کالاراتحویل بگیرندباپیک وبیعانه دریافت

میگردد.

به این نکته توجه کنید که کالاهای سایت کدخدانت خارجی میباشند هزینه ارسالی که بابت ارسال کالا سایت کدخدانت

میپردازد گهگاهی تا ۳۰ درصد مبلغ خرید مشتری میباشد . از این بابت مرجوع کالا برای کالاهای خارجی مقدور نیست

پس قبل از خرید به مشخصات کالا دقیقا توجه کنید و هر جا اطلاعات کافی نبود با تماس تلفنی از مسول فروش راهنما

بگگیرید .

درکدخدانت خریدهای بالای صدوپنجاه هزارتومان ارسال میشود

مطالبی که دراین صفحه مطالعه کردیدقانون خریدازسایت کدخدانت است لطفاقبل ازخرید این صفحه وصفحه سوالات

متداول رامطالعه کنیددرصورتی که به خریداینترنتی عمده لباس ازمابااین شرایط موافق هستیداقدام به ارسال فاکتور

فرمایید.

اگربامطالعه این صفحه بازهم سوالاتی داریددرصفحه سوالات متداول به همه سوالات متداول شما پاسخ گفته ایم

مزایای مهم خریداینترنتی لباس ازکدخدانت

ازمزیت اصلی خریداینترنتی ازفروشگاه اینترنتی لباس ماخریدبروزاست.باخریدبروزشمابهترین مدلهای لباس راگلچین خواهیدکرد

باافزایش همه هزینه هاونبودزمان کافی ودوری مسافت شمانمیتوانیددراسرع وقت ودرزمانهای کوتاه خریدجدیدراانجام دهید.

این نکته رابامثالی کوتاه روشن میکنیم.بارها مشتریانی ازروی سایت ما کالاهای جدیدرامشاهده کرده اندوباماتماس گرفته اند

ولی خریدکالای موردنظررابه چندروزآینده وحضوری موکول کرده اند.بعدازچندروز موجودی کالای موردنظربه اتمام رسیده بوده و

مدل لباس موردنظرمشتری موجودنبوده.مشتری پشیمان ازاینکه چراخریدخودرااینترنتی وبروزانجام نداده نتوانسته خریدخوبی

درخریدحضوری هم داشته باشد.مشتریان گرامی موجودی کالاها محدوداست تولید دوباره لباس وتحویل ان به مازمان زیادی

صرف میشود که ان زمان پایان فصل است.

مزیت دوم خریداینترنتی ازکدخدانت این است که باتوجه به اینکه مشتریان اینترنتی درطول ماه سه بارومشتریان حضوری در

طول ماه یک بارخریدمیکنند.پس مشتریان اینترنتی بایدازمزایای ویژه خریداینترنتی ازکدخدانت استفاده کنند.

از مزیت های خریداینترنتی پایین آوردن هزینه های سفروصرفه جویی درزمان است.هراندازه شماهزینه وزمان کمتری برای

خریدکلی پوشاک صرف کرده باشیدبه همان اندازه مبلغ کمتری بابت هزینه به قیمت اصلی کالااضافه میکنید.پس لباس را

ارزانترخریده اید وارزانتر میفروشیدمشتری لباس ازشماخرسنداست واین افزایش فروش ورونق کسب وکارشمادرپی دارد.

یکی ازمزیت های خرید لباس بچه گانه وزنانه ازکدخدانت این است که باتوجه به این که ماورادکننده لباس بچهگانه وزنانه

ازمبداهستیم شما بدون هیچ واسطه ای مستقیم خریدمیکنیداینرامدنظربگیریدیکی ازدلایل افزایش قیمتهاواسطه ها هستند

ولی شماباخریدازمابدون هیچ واسطه ای گهگاهی کالاراپنجاه درصدارزانترتهیه میکنید.

 

 خرید حضوری پوشاک بچه گانه وزنانه کدخدانت

برای خرید حضوری عمده لباس بچه گانه وزنانه ما همه روزه شما مشتریان عزیز میتوانید به ادرس:

منطقه ازاد قشم شهرتجاری درگهان بازارقدیم(عمده فروشان)پشت بانک تجارت انتهای کوچه کدخدا پلاک ۵۶۵/۱۲

فروشگاه جزیره بچه ها با مدیریت آقای داراب (قادری رسولی) مراجعه کنید وخرید عمده خودراانجام دهید.

درخرید حضوری به این نکته توجه کنید ازانجایی که فروشگاههای زیادی به نام رسولی وقادری در درگهان وقشم میباشد

هیچکدام ازفروشگاههای رسولی وقادری شعبه ای از ما نیستند لطفااگربدنبال فروشگاه ماهستید اسم کوچک مدیریت

فروشگاه یعنی اقای داراب رابه خاطر بسپارید وسر درب فروشگاه ما همانطورکه درشکل پایین مشاهده میکنیداسم فروشگاه

ما جزیره بچه هاست لطفا اسم فروشگاه ومدیریت رابه خاطر بسپارید تا درخریداشتباه صورت نگیرد.

تابلو کارت وفاکتور فروشگاه کدخدانت

برای مشاهده دراندازه بزرگ روی عکس کلیک کنید

 

پوشاک بچه گانه جزیره بچه ها قشم        پخش پوشاک بچه گانه قشم         IMG-20140715-WA0018

 

 

 

   اگر بعدازمطالعه این صفحه باز هم سوالی داریدیابرای ماپیشنهاد یا انتقادی دارید خیلی راحت ازفرم پایین

نظرات خودراارسال کنیدبه سوالات شمادرصفحه سوالات متداول پاسخ میگوییم

[contact-form-7 404 "Not Found"]