با تشکرازشمامشتری عزیزدرانتخاب کلی فروشی لباس جزیره

برای ارسال سفارش بعدازمقایسه قیمتها وپرداخت بیعانه لیست کالاهای انتخابی راازطریق فرم پایین

برای ما ارسال کنیدلطفاقبلازارسال سفارش صفحه نحوه خریدوسوالات متداول رادقیقا مطالعه فرمایید

در پایان سفارش مبلغ بیعانه وشماره فیش واریزی رو قید کنیددر ضمن در ابتدسفارش را با جمله

نحوه خریدشمارامطالعه کردم وهزینه ارسال تا شهرمورد نظرکه با این درصد میباشدمورد قبول است)

راذکرکنید

لطفا هزینه ارسالی که در سایت درمورد شهر شماذکرشده رادرارسال ذکر کنید.

اگر درموردسفارش سوالی داشتیدباتوجه به زمان تماسی که در سایت ذکر شده باماتماس بگیرید

۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره فیش واریزی

سفارش شما